Donatie policy Stichting Atlantic Sixties

Stichting Atlantic Sixties
Dorpsstraat 25
4474 AA Kattendijke
E-mailadres: info@atlanticsixties.com
Website: www.atlanticsixties.com
IBAN: NL29 ABNA 0104 1785 23
KvK 82703612

Doel, middelen, vermogen

 1. De Stichting Atlantic Sixties (verder 'de stichting') heeft ten doel het verwerven van fondsen voor;
  1.  Deelname aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge 2023
  2. Verwerven van fondsen ten gunste van de drie goede doelen (verder 'de goede doelen');
   •  Plastic Soup Foundation
   • The Ocean Cleanup
   • Spieren voor Spieren
 2. Het bestuur van de stichting bestaat uit:
  1. Paul van der Linde – voorzitter
  2. Kees Verweel – penningmeester en secretaris
 3. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden
 4. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle wettelijk toegestane middelen die bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van de stichting.
 5. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
  1. inkomsten uit donaties en sponsorgelden;
  2. inkomsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten;
  3. inkomsten uit subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten;
  4. alle andere wettig verkregen inkomsten.
 6. Onder donaties worden verstaan;
  1. donaties door bedrijven / particulieren zonder verplichtingen door de stichting met betrekking tot reclame-uitingen ten gunste van de donateur.
  2. sponsoring door bedrijven / particulieren met verplichtingen door de stichting met betrekking tot reclame-uitingen ten gunste van de donateur.
 7. De stichting heeft geen winstoogmerk
 8. De stichting heft zichzelf op 6 maanden na het beëindigen van de Talisker Whisky Atlantic Challenge 2023, te weten per 1 september 2024.
 9. Bij ontbinding / beëindiging van de stichting zal het eventueel batig saldo door het bestuur worden aangewend ten gunste van de goede doelen.

Donatievoorwaarden

 • U doneert aan de stichting zonder winstoogmerk Atlantic Sixties, gevestigd te Kattendijke, en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 82703612
 • Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op iedere donatie aan de stichting. Bij online betalingen wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren. De stichting behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van Stichting Atlantic Sixties

 • Elke donatie aan de stichting wordt als volgt verdeeld; tot aan een gedoneerd bedrag van €119.500,- welke is aangemerkt als kostprijs voor voorbereiding en deelname aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge 2023, wordt elke donatie verdeeld volgens de verdeelsleutel 85% / 15%, waarbij 85% ten goede komt aan de kosten van voorbereiding en deelname aan de Talisker Whiskey Atlantic Challenge en 15% gelijkelijk verdeeld wordt over de drie goede doelen. De stichting voert een boekhouding en zal steeds aan het eind van een lopend kwartaal uitkeren aan de goede doelen.
 • Iedere donatie die ontvangen wordt bovenop het voor voorbereiding en deelname benodigde bedrag van € 119.500,- wordt gelijkelijk verdeeld en geheel gedoneerd aan de drie goede doelen, tenzij de donateur specifieke eigen wensen heeft. De stichting voert een boekhouding en zal steeds aan het eind van een lopend kwartaal uitkeren aan de goede doelen.
 • Elke donatie wordt aangewend ter voorbereiding en deelname aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge 2023 en hierboven genoemde goede doelen, zijnde bestemmingen die volledig overeenkomen met de missie en de visie van de stichting. Restitutie is niet mogelijk. De stichting neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens de stichting bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur

 • De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat de stichting de donatie zal aanwenden voor deelname aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge 2023 en het doneren aan de goede doelen.
 • Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
 • De donateur kan desgewenst anoniem doneren.
 • De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Overmacht

Er is sprake van overmacht in de volgende situaties;

 • onvoorziene externe factoren, waardoor de Talisker Whisky Atlantic Challenge 2023 afgelast wordt.
 • persoonlijke omstandigheden bij één of beide teamleden waardoor deelname aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge 2023 onmogelijk is.

Bij een overmacht situatie krijgt de donateur het gedoneerde bedrag minus de tot dat moment gemaakte kosten teruggestort. Een overzicht van deze tot dan toe gemaakte kosten zal door de stichting met de donateur worden gedeeld ter onderbouwing.

Privacy

De stichting verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke AVG voorschriften.

Juridisch

Op donaties en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De privacy policy op de website www.atlanticsixties.com  is onverkort van toepassing.

 

Katwijk / Kattendijke, maart 2021